نەرۆ اۋرۋى جانە رۋحاني اۋرۋلار  

 

نەرۆ جانە رۋحاني اۋرۋلارىن ەمدەۋدە، الدىمەن ميدان تارايتىن 12 جۇپ نەرۆتىڭ فيزيولوگيالىق قىزمەت رولىن بىلۋگە تۋرا كەلەدى، سول نەرۆ جۇيەلەرى باسقاراتىن ورگاندارىنىڭ زاڭدىلىعىن تولىق ءارى ونىڭ اتقاراتىن رولىن جەتتىك بىلگەندە عانا دۇرىس دياگنوز قويۋعا بولادى. مىسالى، 10-جۇپ نەرۆ جۇرەكتى مەڭگەرەدى. اۋرۋ ادامنىڭ جۇرەگىندە قالىپسىز ەكەندىگىن ايتسا، وندا نەرۆ جۇيەسىن ويلاستىرىپ، نەرۆ سيپاتتى جۇرەك اۋرۋ دەپ دياگنوز قويۋ قاجەت. سوندىقتان، نەرۆ جۇيەسى اۋرۋلارىنا دياگنوز قويۋدا، ونى ەمدەۋدە، اناتوميالىق ورنى مەن فيزولوگيالىق قىزمەتىن جەتتىك ءبىلۋ كەرەك. ەمدەۋدە ءونىمنىڭ ءساتتى-ءساتسىز بولۋىمەن تىكە قاتىستى دەپ ايتۋعا ابدەن بولادى.

نەرۆ جۇيەسى رۋحاني اۋرۋى بارلاردىڭ جالپى جاعدايىن يگەرىپ، ونىڭ قۋانۋ، جۇبانۋ، كۇلۋ، ىزا بولۋ، ءوزىن مەڭگەرلەرىنىڭ قانداي ەكەندىگىن، ءسوز-ارەكەتتەرىنىڭ قالىپتى-قالىپسىزدىعىن، ءسوزىنىڭ كوپ-ازدىعىن، سەرگەك نەمەسە بەي-جاي بولۋىن، ۇيقسىنىڭ كوپ-از ەكەندىگىن تولىق ۇعىسۋ قاجەت. كەيدە ميعا قان قۇيىلۋ، مي قان تامىرلارىنىڭ توسىلۋى سياقتى اۋرۋلار سەبەبىنەن دە ەسى تولىق بولماۋ، قول-اياعى سالدانۋ سياقتى اۋرۋ بەلگىلەرى بولادى.

ەسالاڭ، قۇتىرىق، نەرۆتىڭ قالىپسىزدىعىنان بولعان اۋرۋلاردىڭ اۋرۋ بەلگىسى ولارعا مۇلدە ۇقسامايتىندىعىن بىلەمىز. ەندەشە، وسى اۋرۋلاردىڭ بەينەسى بويىنشا دياگنوز قويۋ جانە ەمدەۋ سول ناۋقاس ادامنىڭ ەرتەرەك اۋرۋدان ايىعۋىنىڭ ماڭىزدى ءتۇيىنى ەسەپتەلەدى. تومەندە نەرۆ اۋرۋى، رۋحاني اۋرۋلاردىڭ بەلگىسى جانە ونى ەمدەۋ جونىندە توقتالامىز.

تالما

تالما — نەرۆ جۇيەسىندە كوبىرەك كەزدەسەتىن كۇردەلى ناۋقاستاردىڭ ءبىرى، تالۋ ۋاقىتىنىڭ ۇزىن-قىسقا بولۋىنا قاراپ بىرنەشە تۇرگە بولىنەدى. تۇقىم قۇالاۋ سيپاتتى تالما بالالار دا، جاستاردا كوبىرەك بولادى. مۇنان سىرت، مي جەتىلۋىنىڭ تولىق بولماۋى، ميدىڭ زاقىمدالۋى، ميداعى اۋرۋلار، مي وسپەسى، مي قابىنۋى، ۋلانۋ، قان قىسىمى جوعارىلاۋدان بولاتىن مي اۋرۋلارى پايدا بولادى. سونداي-اق، تۇتقيىل ەسى اۋىپ جىعىلىپ، قول-اياعى تارتىلىپ، سەرەكتەپ، ۇلكەن-كىشى دارەتىنە يە بولا الماي تالاتىندار دا بولادى. ولاردىڭ تالۋ ۋاقىتى ۇقسامايدى. كۇنىنە بىرنەشە رەت كەيدە اي نەمەسە جىل بويى ءبىر رەت عانا تالاتىندار بولادى. ورتاشا، جەڭىل تۇرلەرىنىڭ ۇستاۋ بەينەسى ۇقساس بولادى، ۇيقىداعى كەزىندە نەمەسە قاس-قاققان ۋاقىتتا ۇستاپ ءوتىپ كەتەتىندەر دە بولادى. مۇنان سىرت، اۋرۋدان كوبىرەك اعۋ، سەرەكتەپ جاتۋ، ءتىلىن جانە ۇرتىن شاينايتىندار، سۇلىق جاتىپ قالاتىندار دا ۇشىرايدى. اۋرۋ تۇرىندەگىلەردىڭ تالۋ ۋاقىتى ۇزاق بولعاندا، مي قان اينالىسىنىڭ جاقسى بولماۋىنان ميدا سۋلى ىسىك پايدا بولادى، مي قىسىمى جوعارىلاپ، ءولىم حاۋىپىن تۋدىراتىن جاعدايلار دا بولادى. جالپى العاندا، بارلىعىن تالما دەپ تۇراقتاندىرىپ ورتاق ەمدەيدى. ءبىراق، ءدارى مولشەرى اۋرۋدىڭ جاعدايىنا قاراي پارىقتى بەرىلەدى. مۇنداي اۋرۋلاردى ەمدەۋدە ناۋقاس ادامنىڭ كوڭىل كۇيىن جاقسارتىپ، رەنجىتپەۋ، قۋاتتى تاماقتاردى تۇتىنۋ ءارى دەمالىس پەن دەنە ارەكەتىن لايىقتى ۇشتاستىرىپ، تازالىققا كوڭىل بولۋ قاجەت.

1-رەتسەپ: ءيىر 30 گرام، اقحۇرەك 40گرام، قالامپىر 10 گرام، سىر 25 گرام، قوڭىراۋ گۇل 21 گرام، اقنار 25 گرام، قىزىل ميا تامىرى 18 گرام، ءدارىش قابىعى 21 گرام، جاۋ جوۋ مىر 21 گرام، تاۋ ءدارى 21 گرام، تىرنا گۇل 25 گرام، بارلىعىن قوسىپ، تەگىس ۇنتاقتاپ،لايىقتى مولشەردەگى بالعا قايناتىپ، ءدارىنى 21 بولەككە تەڭ ءبولىپ، ءبىر بولىگىن 3كە ءبولىپ، كۇنىنە 3 ۋاق ىشەدى.

2-رەتسەپ: باستان لوڭقا قويادى (توبە جانە توبەنىڭ ەكى جاعىنان)، جەلكە-مويىننان، جاۋىرىننىڭ ورتاسىنان جانە ەكى جاۋىرىنان شاقباقتاپ، لوڭقا قويىپ قاندى سارسۋدى الادى. لوڭقانى 7 كۇندە ءبىر رەت، جيىنى 7 رەت قويسا لايىقتى بولادى.

3- رەتسەپ: اشتى ورىك ءدانى 30 گرام، تۇينەك قوناق تامىرى 21 گرام، تىرناگۇل 30 گرام، تايتۇياق 10 گرام، سير ءوتى ءبىر دانا، سارانا 21 گرام، وشاعان تامىرى 21 گرام، قالامپىر 10 گرام، سر 21 گرام، بارلىعىن تالقانداپ لايىقتى بالعا قايناتىپ، سوڭىنان سيىر ءوتىنىڭ قابىنعىن الىپ تاستاپ، قايناتىلعان دارىگە قوسىپ، تەگىس ارالاستىرىپ، 9 گرامنان كۇنىنە 3 ۋاق ىشەدى. وسىلاي ەمدەۋدى 3 تە 5 اي جالعاستىرعاندا ءونىمى كورنەكتى بولادى. ناۋقاس ادام جازىلادى. ەمدەۋ بارىسىندا ناۋقاس ادامنىڭ كوڭىل كۇيىن جاقسارتىپ ءارى ورنىقتىرىپ ەشنارسەگە الاڭداماۋىن، كوڭىلسىز بولماۋىن تالاپ ەتۋ قاجەت. ناۋقاس ادامنىڭ سەنىمىن ۇنەمى ارتتىرۋ ءتيىس. بۇل ناۋقاس ادامنىڭ تەز جازىلۋىنىڭ العى شارتى.

قۇتىرىق

بۇل اۋرۋ قاتتى قورقۋ، قايعىرۋ، رۋحاني سوققىعا ۇشىراۋدان بولعان اۋىر تۇردەگى نەرۆتىڭ السىرەۋى، مي جاراقاتتارىنىڭ قالدىق زاردابى. قان قىسىمىنىڭ جوعارىلاۋىنان بولاتىن مي سيپاتتى قان قىسىم اۋرۋلارىندا دا كەزدەسەدى، سونداي-اق، تۇقىم قۋالاۋدان دا مۇنداي اۋرۋ پايدا بولادى.

ناۋقاس ادامنىڭ جالپى ارەكەتى، ءسوز سويلەۋى قالىپسىز بولادى، كەيدە، ءوزىن نەمەسە باسقالاردى زاقىمداۋعا ۇرىنادى، سونداي-اق، ناۋقاس ادامنىڭ ۇيقىسى جانە تاماق ءىشۋى قالىپسىز بولادى. جالپى العاندا، وسىنداي اۋرۋ بەلگىسى بار اۋرۋلاردى قۇتىرىق اۋرۋى دەپ ەمدەۋ قاجەت.

مۇنداي اۋرۋدى ەمدەگەندە قان الۋ (باستان قان الۋ ) ءارى لوڭقا مەن قان الۋدى ۇشتاستىرۋ قاجەت. كوبىنشە باس، مويىن، جاۋىرىننان لوڭقا مەن 5-7 كۇندە ءبىر رەت قان الىپ وتىرعان ءجون.

1-رەتسەپ: ءبىر سالار 25 گرام، قوڭىرۋ گۇل 25 گرام، اقحۇرەك 30 گرام، سر 25 گرام، تايتۇياق 10 گرام، الاقانشا 21 گرام، تىرناگۇل 25 گرام، بارلىعىن تالقانداپ، سۇزگدەن وتكىزىپ، مايدالاپ، لايىقتى مولشەردە بالعا قوسىپ بالشىق ءدارى جاساپ،9 گرامنان كۇنىنە 3 ۋاق ىشەدى.

2-رەتسەپ: قالامپىر 10 گرام،ءيىر 41 گرام، ۋ سويقى 21 گرام،سۇزگى تاراق 25 گرام، اشتى ورىك ءدانى 35 گرام، سارانا 25 گرام، سيىر ءوتى ءبىر دانا، وشاعان تامىرى 21 گرام، قىر قاياق 21 گرام، بارلىعىن ۇنتاقتاپ، لايىقتى مولشەردە بالعا قايناتىپ بالشىق ءدارى جاسايدى. سوڭىنان سيىر ءوتىن قوسىپ تەگىس ارالاستىرىپ، كۇنىنە 8 گرامنان 3 ۋاق تاماقتان كەيىن ىشەدى. وسىلايشا ەمدەۋدى 3 اي جالعاستىرۋ ءارى باستان قان الۋ، لوڭقامەن قان الۋدى ءوزارا ۇشتاستىرىپ، ناۋقاس ادامنىڭ كوڭىل كۇيىن جاقسارتىپ ەمدەۋدى باستى ورىنعا قويۋ قاجەت.

 

كەلۋ قاينارى:ءتاڭىرتاۋ تورابىپىكىر قالدىرۋ

ءبىرىنشى بولىپ پىكىر قالدىرىڭىز!

avatar
  Subscribe  
ەسكەرتۋ