جۇكتى ايەلدەرگە ارنالعان كەڭەستەر

جۇكتىلىك كەزەڭنىڭ كوتەرەر جۇگى جەڭىل ەمەس. دۇنيەگە سالاۋاتتى ۇرپاق اكەلۋ جۇكتىلىك كەزەڭدەگى انانىڭ نەگىزگى كۇتىمىنە بايلانىستى. سول سەبەپتى نازارلارىڭىزعا مۇنداي جاۋاپتى كەزەڭدە جۇرگەن نازىك جاندىلارعا اسا كوڭىل ءبولۋ كەرەك ماسەلەلەردى ۇسىنامىز.

• جۇكتىلىكتىڭ العاشقى 2-3-ايىندا دارىگەردىڭ رۇقساتىنسىز ەشقانداي دا ەم قابىلداماۋ قاجەت. قۇستىرۋعا قارسى ءدارى، ۇيقى نەمەسە تىنىشتاندىراتىن ءدارى- دارمەك ىشتەگى بالاعا كەرى اسەر ەتەدى.

• جۇكتىلىك كەزەڭدە ىشىمدىككە سالىنعان نەمەسە تەمەكى شەككەن ايەلدەر بالانىڭ قالىپتى ورتا سالماعىنان الدەقايدا سالماعى جەڭىل نارەستەنى دۇنيەگە اكەلەدى.

• بولاشاق انالاردىڭ تەكسەرىلۋ نەمەسە ەمدەلۋ ماقساتىندا x ساۋلەسىنە تۇسكەندەردىڭ سابيلەرى كوبىنە كەمتار بولىپ تۋاتىنى بايقالعان.

• بالاعا بارلىق دارۋمەندەر قاجەت. ەگەر نارەستە كالتسي دارۋمەنىن قاجەتسىنسە، وندا (اناسىندا اتالمىش دارۋمەن بولماعان جاعدايدا) اناسىنىڭ تىستەرى مەن سۇيەكتەرى بىرتىندەپ زاقىمعا ۇشىرايدى. فوسفور ءسابي ميىنىڭ دامۋىندا ۇلكەن ءرول اتقارادى. ول ءۇشىن اناعا بالىقتى كوبىرەك تۇتىنعان ءجون. سونىمەن قاتار بالادا قان ازدىعى كەزدەسپەۋى ءۇشىن اناسىندا كوپ مولشەردە تەمىر قۇرامى بولۋى قاجەت.

• ادامنىڭ قانى ا، ب، و، اب بولىپ 4 توپقا بولىنەدى. سونىمەن قاتار بۇل توپتار (- ) جانە (+) بولىپ ەكىگە جىكتەلەدى. ەگەر اناداعى قان (- ) ، اكەدەگى قان (+) بولعان جاعدايدا قان ۇيلەسپەۋشىلىگى پايدا بولىپ، بالاداعى قاننىڭ وزگەرۋىنە سەبەپ بولادى.

• جۇكتىلىك كەزىندە ايەلدە كەزدەسەتىن فيزيكالىق تۇرعىدان دەنەنىڭ زاقىمدانۋى، كۇيزەلىسكە ۇشىراۋ، ىشىمەن قۇلاۋ نەمەسە قانداي دا ءبىر جاراقات تۋاتىن بالاعا كەرى اسەرىن قالدىرۋى مۇمكىن.

• بولاشاق انانىڭ كوڭىل- كۇيى، سونىڭ ىشىندە كۇيەۋى مەن جاقىندارى اراسىنداعى ۇساق- تۇيەك ۇرىس- كەرىستەر ىشتەگى بالاعا كەرى اسەرىن تيگىزەدى.

 پىكىر قالدىرۋ

ءبىرىنشى بولىپ پىكىر قالدىرىڭىز!

avatar
  Subscribe  
ەسكەرتۋ