اقساي اۋدانىنداعى توراڭعى سايىندا كينو الىندى

ەرىكتى ءتىلشى مارالبەك ابدىكارىم ۇلى حابارلايدى. اقساي قازاق اۆتونوميالى اۋدانىنداعى كوركى كوز سۇرىندىرەتىن توراڭعى سايى اۋدان قالاشىعىنىڭ باتىسىندا بولىپ، اۋداننان 90 كيلومەتر الىستىقتا، باتىسى قۇمتار ءشول جازيراسىمەن، سۇلتۇستىگى دۇنحۋاڭ قالاسىنىڭ شيحۋ سازدىق تابيعي قورىعىمەن شەگارالاسادى، تابيعاتى كوركەم، نەگىزىنەن سيرەك كەزدەسەتىن توراڭعى اعاشىمەن كومكەرىلىپ، ساي ءىشىن ەرەكشە اسەمدىككە بولەگەن، قازىر بۇل ءوڭىر اقساي اۋدانىنداعى نەگىزگى ساياحات ورىندارىنىڭ ءبىرى بولىپ، جادىراعان جاز بەن سارى كۇزدە ساياحاتشىلاردى وزىنە باۋراپ كەلسە، ەندى ءبىر جاعىنان كينو تارتۋداعى نەگىزگى بازاعا اينالدى.

جاقىنعى جىلداردان بەرى قاراي، توراڭعى سايىندا بۇكىل جۇڭگوعا ايگىلى كينولاردان«حۇڭمىن قوناعاسىسى» جانە دۇنيەگە ايگىلى كينو ءارتيىسى چىڭ لۇڭ باس رولىن العان «اسپان ساردارى» قاتارلى كينولار الىنسا، «تەلەگەي قۇمداعى ساقا ساربازدار» قاتارلى تەلەفيلىمدەردىڭ ءىشىنارا سەريالارى كەسكىنگەن ءتۇسىرىلىپ، كورەرمەنمەن جۇزدەسىپ، اقسايداعى سىرلى ءوڭىر توراڭعى سايىنىڭ اتىن الىس-جاقىنعا ايگىلەگەن ەدى، ۇستەگى جىلى قازان ايىندا توراڭعى سايىنىڭ كۇزگى تابيعاتى ءتىپتى دە قۇلپىرا تۇسكەنى سەبەپتى، لي مۋگى رەجيسسەرلىك ەتكەن بايىرعى زامان تاقىرىبىنداعى كينو «شىعىس وردا» وسى كورىنىس رايونىندا كەسكىنگە ءتۇسىرىلدى.

جاقىنعى جىلداردان بەرى قاراي، اقساي قازاق اۆتونوميالى اۋدانى توراڭعى سايىنىڭ كوركەم كورىنىسى مەن بايلىق ابزالدىعىن نەگىز ەتىپ، بۇل ءوڭىردى ساياحات كورىنىس رايونى جانە كينو الۋ بازاسى ەتىپ قۇرۋعا كۇش سالىپ، تابيعي كورىنىس رايونىنىڭ تاسجول قاتىناسىن جاقسارتىپ، كورىنىس رايونىن قورعاۋعا ات سالىسىپ، كورىنىس رايونىندا الباتى سايرانداۋعا ءتيىم سالىپ، كورىنىس رايونىنىڭ ورتاسىن جاقسارتا ءتۇستى، سونىمەن كورىنىس رايونىنىڭ تابيعاتى ءتىپتى دە قۇلپىرا ءتۇستى.پىكىر قالدىرۋ

ءبىرىنشى بولىپ پىكىر قالدىرىڭىز!

avatar
  Subscribe  
ەسكەرتۋ